CE FINANTAM?

Se finanţează idei de proiecte creative şi inovatoare, idei care să dezvolte comunităţi, să producă schimbări de mentalitate şi să mobilizeze tinerii în a contribui la progresul durabil al ţării.
Proiectele propuse pot ţine de orice domeniu, de la activități sportive, artă, ecologie, la sanătate cu condiția ca activitățile derulate
• să raspundă într-un mod inovator unor nevoi identificate la nivelul comunității;
• să permită obținerea unor rezultate clare, vizibile;
• să aibă un impact pe termen lung;
• să ofere condiții sigure de petrecere a timpului liber pentru tineri;
• să fie antrenante și plăcute.
Sunt încurajate proiectele care:
• soluţionează o problemă necesară din comunitate, cu impact asupra ameliorării stării grupurilor vulnerabile;
• pot genera resurse (vând produse/servicii, folosind veniturile obținute pentru continuarea inițiativei și asigurarea impactului ei pe termen lung);
• identifică și mobilizează și alte resurse din comunitate.
Cînd se finantează?
Perioada de finanțare diferă de la un raion la altul, respectiv de la un an la altul. În general concursurile de finanțare sunt lansate în perioada februarie – martie.
Calendarul exact al desfășurării întregului proces de finanțare îl găsiți pe site-urile locale YouthBank:

Ce nu se finanţează?
• proiecte care nu se înscriu în obiectivele și activitățile acestui program;
• proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului;
• cereri de finanțări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);
• împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare;
• proiecte de natură politică;
• proiecte de natură religioasă;
• proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură;
• proiecte cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice;

What do we finance?

Creative and innovative project ideas, ideas that could develop communities, produce habit of mind changes and mobilize young people to contribute to the country’s sustainable progress are financed.

Proposed projects may deal with any field, from sports, arts, ecology – to health, taking into account that the undertaken activities should:

 • respond in an innovative way to the needs identified in the community;
 • allow to obtain clear and visible results;
 • have a long-term impact;
 • provide safe leisure time spending for youth;
 • be entertaining and enjoyable.

There are encouraged projects that:

 • solve a necessary problem within the community, with an impact on improving the status of vulnerable groups;
 • are able to generate resources (sell products / services, use the obtained income to make sustainable the initiative and ensure its long-term impact);
 • identify and mobilize other community resources.

 When is financed?

Financing period varies from one district to another, respectively from one year to another. Overall, the funding competitions are launched during February to March.

The exact calendar of conducting the entire process of financing can be found on the local web-sites of the YouthBank:

 

What is not financed?

  • projects that do not fall within the objectives and activities of this program;
  • projects that are not written using the application forms of the competition;
  • individual funding requests (e.g. scholarships, travel grants);

 

 

 • loans, retroactive expenditure of some completed or ongoing projects;
 • political projects;
 • religious projects;
 • projects inciting to xenophobia, racism, violence, hate;
 • projects with discriminative message against certain social / ethnic categories of population;